Smart security System

อีคลาวด์เทค CloudTec ร่วมมือกับบริษัท eRay Secure และ มหาวิทยาลัยมหาสมุทรแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Ocean University) ในการวิจัยและออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยล่าสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างดี เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ( CCTV System ) ระบบการนับจำนวนคน  ( People Counting Solution ) และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ A.I. Vision เทคโนโลยีเฉพาะของอีคลาวด์เทค ที่ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายกับสมองของมนุษย์ ทำให้ระบบสามารถประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่การใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจตราความเรียบร้อย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Products

 

Smart CCTV

Multi-Functional Video Analytics 

Installation in All Locations 

Video Analytics According to Customer’s Needs

view more detail

People Counting Solution