Company’s Merit Ceremony 23 Feb 2018

Company’s Merit Ceremony 23 Feb 2018

Company’s Merit Ceremony

ประมวลภาพงานทำบุญ บริษัท อีคลาวด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี คุณจาง อี้ ยวน ประธานกรรมการ บริษัท อีคลาวด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท eray secure ประเทศไต้หวัน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ขอขอบพระคุณแขกผู้มาร่วมงานทุกท่าน

Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony
Company’s Merit Ceremony

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *